كشف و مشاهده گربه شني در يزد

در تاريخ 27/12/91 ساعت 9براي اولين بار از گربه شني در استان يزد عكس و فيلم تهيه شد. به نظر مي رسد اين گربه پراكنش وسيعي در استان يزد داشته باشد ولي به دليل شبگرد بودن و رفتار مخفيانه آن تا كنون گزارش مستندي از آن ثبت نگرديده بود.
حسن اكبري، جواد شكوهي و حجت دهقان حين بازديد و گشت زني در منطقه حفاظت شده سياه كوه اردكان موفق به ثبت تصوير از اينگونه ارزشمند گرديدند.