اسان

سطح نگهداری
متوسط
جریان اب
وسط و پایین

مکان جایگذاری در اکواریوم
متوسط
نور
نیمه مهاجم
رفتار
ابی سبز- زرد-صورتی-قهوه ای
رنگبندی
یدعناصر کمیاب
عناصر ضروری
جنوب اقیانوس آرام
زیستگاه
Zoanthidae
خانواده
12-8
سختی اب
8.1-8.4
اسیدیته(ph)
1.023الی 1.025
شوری اباین پلیپ به نام های پلیپ ماه,شقایق پوسته ای و پلیپ تشکی نیز شناخته میشود و معمولا به رنگ قهوه ای و خرمایی یافت میشود که میتواند به رنگ سبز و فلورسنت در زیر نور ابی اکتینیک باشد. این پلیپ در طول زمان میتواند تعداد پلیپهایش را افزایش داده و به شکل فرش ویا تشکی دراید.
پلیپ دکمه ای در صورت نگهداری در اکواریومی با شرایط مناسب بسیار سطح نگهداری ساده ای دارد و به مقدار متوسط نور و جریان اب احتیاج خواهد داشت.
این پلیپ رشد و تکثیر زیادی دارد و میتواند با جوانه زدن (ازاد کردن نوعی پروتئین از دهان یا پایه اش) به راحتی کلونی خود را گسترش دهد لذا باید فاصله ی مناسب بین کلونی پلیپ ها با سایر مرجان ها وجود داشته باشد.
این پلیپ بیشتر نیاز انرژی خود را از طریق فتونسنتز جلبک همزیستش تامین میکند .غذادهی هفتگی به صورت میکرو پلانکتون ها و یا میگوی اب شور که به هر پلیپ جداگانه داده شود نیز برایش مفید است.