افسرده*ها سگ و گربه نگه می*دارند
دیده بان حقوق حیوانات:حمید یعقوبی در گفت*وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: رابطه انسان با حیوانات اهلی یک رابطه تاریخی است چرا که در طول تاریخ، انسان با حیوانات ارتباط گسترده*ای داشته و برای رفع نیاز خود اقدام به دست*آموز و اهلی*کردن آنها کرده است.این روانشناس بالینی ادامه داد: نگهداری از حیوانات برای شکار و به منظور تأمین معاش، همچنین برای محافظت از جان و مال همواره مرسوم و متداول بوده اما نگهداری از سگ و گربه در آپارتمانهای امروزی جای تأمل دارد.
رئیس انجمن روانشناسی بالینی ایران افزود: نگهداری سگ و گربه مانند یک تب و بیماری در جامعه ناهنجاری ایجاد کرده است است باید دید چه اتفاقی افتاده و در پیدایش این قضیه چه عواملی دخیل بوده*اند که گرایش به نگهداری از حیوانات در آپارتمانهای پایتخت افزایش یافته است.وی ادامه داد: در وهله اول می*توان چنین برداشت کرد که تعاملات فرهنگی، انتقال فرهنگ از فضای مجازی، گسترش فضاهای اینترنتی و تهاجم فرهنگی در این زمینه تأثیرگزار بوده است.رئیس انجمن روانشناسی بالینی ایران افزود: بخشی دیگر می*تواند ناشی از تقلید و الگوبرداری از دیگران و چشم *و *هم*چشمی باشد و مسئله بعد نیز به روان افراد برمی*گردد.یعقوبی گفت: متأسفانه افراد افسرده، گوشه*گیر، خجالتی و افرادی که دوستان و شبکه حمایتی خوبی ندارند اقدام به نگهداری حیوانات به خصوص سگ و گربه می*کنند چرا که می*خواهند آن همدم و سنگ صبور نداشته خود را در حیوانات پیدا کنند.این روانشناس بالینی اظهار داشت: وقتی یک فرد با یک سگ یا گربه در خیابان راه می*رود ناخودآگاه همه افراد به او نگاه می*کنند و این نگاه و توجه باعث می*شود آن فرد احساس خوشایندی داشته باشد و به خود ببالد.یعقوبی ادامه داد: متأسفانه این دیده شدن برای فردخجالتی و کمرو به عنوان پاداشی محسوب می*شود تا خلاءهای عاطفی خود را پر کند.رئیس انجمن روانشناسی بالینی ایران گفت: در زمان*های گذشته افراد با همسایه*های خود مراوده داشته و خلاءهای عاطفی خود را پر می*کردند اما امروزه آپارتمان نشینی، کاهش تعاملات اجتماعی و تمایل به تنهایی باعث شده تا افراد سنگ صبوری نداشته باشند؛ از سوی دیگر حیوانات به خاطر بخشش و گذشتی که دارند و بعد از دعوا و اعتراض با اندک غذایی بر می*گردند نظر و توجه افراد منزوی و تنها را به خود جلب کرده اند.