سگی که از صاحبش هم بیشتر درآمد دارد!


یکی از مدل*های لباس کشور چین که همیشه به همراه یک سگ خود روی صحنه نمایش میامد، حال جای خود را با او عوض کرده است و سگ مدل روی صحنه حرکت و صاحبش فقط او را همراهی می*کند.

این سگ که حین نمایش فقط روی دو پای خود حرکت می*کند، جذابیت خاصی به برنامه می*دهد و عمده تماشاگران برای مشاهده آخرین مدل لباس چهارپاها در شو این حیوان شرکت می*کنند.

گفتنی است مبلغ کرایه این سگ برای حضور دو ساعته*اش در شو لباس، 70 هزار دلار است.