چرا دلفین*ها خود را در آینه می*شناسند؟
دلفین ها قادر به شناسایی خودشان در آینه و فهم مفاهیمی چون “صفر” هستند.

توانایی*هایی که فقط به پستاندارانی از قبیل شامپانزه*ها و انسان*ها محدود می*شود.

علت این امر داشتن تعداد زیادی ژن مشترک با انسان است.

به گزارش ایرن دانشمندان به این پرسش که چرا دلفین*ها قادر به شناسایی خودشان در آینه هستند، پاسخ دادند. علت این امر آن است که دلفین*ها با هوش متولد می*شوند و در بسیاری از ژن*ها با انسان سهیم*اند.
مغز این آبزیان دارای سیم*کشی کاملاً متفاوت از پستانداران به ویژه در نئوکورتکس بوده که در اجرای اعمالی چون استدلال و تفکر آگاهانه نقش اساسی ایفا می*کند.

آن*ها در اجداد دور با انسان*ها خویشاوند بوده و گفته می*شود حدود ۹۵ میلیون سال قبل دارای یک جد مشترک با ما بوده*اند و در مورد هوش، رفتار و ارتباطات اجتماعی نیز تا حد میمون*ها به انسان نزدیک می*شوند.
طبق گزارش خبرگزاری ایسنا مایکل مک*گوون از مدرسه پزشکی میشیگان و همکارانش این موضوع را که چه عواملی سبب خلق یک مغز بزرگ می*شود، از منظر مولکولی مورد بررسی قرار دادند.
آن*ها ژن*های موجود در ژنوم دلفین را به منظور یافتن تشابهات ژنی که در اصل و نسب دلفین*ها دستخوش تغییر شده و آن*هایی که در اصل و نسب پستانداران تغییر کرده مطالعه کردند و دریافتند که تعداد ۲۲۸ توالی ژنی در دلفین*ها نسبت به سایر پستانداران همچون گاوها، سگ*ها، اسب*ها و انسان*ها دچار تغییر شده*اند.

یک دهم این ژن*ها بر سیستم عصبی اثر گذاشته و می*تواند در آگاهی یافتن از قدرت ذهنی این موجودات نقش کلیدی ایفا کند.
دلفین*ها مغز و توانایی شناختی بالایی دارند.

آن*ها مفاهیمی چون صفر و مفاهیم انتزاعی را می*دانند و می*توانند هر آن*چه را که شامپانزه*ها و بابون*ها قادر به انجام آن هستند، انجام دهند. آن*ها بسیار متفاوت از انسان*ها بوده و در عین حال بسیار به آن*ها شبیه*اند.
به گفته محققان، مغز دلفین*ها هیچ شباهتی به مغز انسان*ها ندارد اما مطالعات دقیق حاکی از آن است که آن*ها توانایی و مشخصه*هایی را که ما به هنگام فکر کردن به یک شخص به آن فکر می*کنیم، دارا هستند.
این پستانداران خود را در آینه شناخته و دارای هویت اجتماعی هستند.
آن*ها نه* تنها در مورد هویت خود *آگاهی دارند بلکه از هویت و مکان گروه*هایشان نیز مطلع*اند.
این پستانداران سلامت و احساس سایر دلفین*ها را به قدری سریع درک می*کنند گویی به طور آنلاین با آن*ها در تعامل*اند.