شناسایی خرچنگ بنفش
محققان موفق به شناسایی چهار گونه جدید خرچنگ آب شیرین در فیلیپین شده*اند که به رنگ بنفش براق هستند.
به گزارش ایسنا، این موجودات ریز در زیر تخته*سنگها و ریشه*های درون رودخانه*ها پنهان شده و در طول شب از گیاهان، میوه*ها، مردار و حیوانات ریز در آب تغذیه می*کنند.
این حیوانات که تنها در اکوسیستمهای جنگلی زمین پست در گروه جزایر پالاوان یافت شده، اکثرا از پوسته بنفش با چنگالها و پاهای قرمز رنگ برخوردارند.
به گفته محققان، خرچنگها می*توانند در میان رنگها تبعیض قائل شده و از این رو می*توان آن را نشانه*ای بر رفتارهای اجتماعی مانند جفت*گیری اطلاق کرد.
بسیاری از خرچنگهای نر گونه Insulamon در مقایسه با خرچنگهای ماده یا نابالغ نر بنفش رنگ، بیشتر قرمز رنگ هستند.
تا کنون پنج گونه از این گونه که Insulamon unicorn نام داشته، شناسایی شده*اند که چهار گونه آن جدید هستند.
اندازه بزرگترین حیوان این گونه ۵۳ میلیمتر در ۴۱٫۸ میلیمتر بوده و کوچکترین آنها ۳۳٫۱ در ۲۵٫۱ میلیمتر است.
دو گونه دیگر کشف شده، palawense و johannchristiani نامیده شده*اند.


منبع:
صدایی برای بیصدایان