یک دوستی زیبا
در کشور آلبانی این گرگ را در مکانی زندانی کرده بودند

این الاغ پیر را زنده برای سرگرمی و غذای گرگ در قفس او انداختند

ولی در کمال تعجب دیدند که نه تنها گرگ الاغ را نخورد و به او حمله نکرد

بلکه آنها دوستان خوبی شدند و از هم جدا نمیشدند.

خبر حتی به تلویزیون آلبانی رسید

وطرفداران حیوانات با تظاهرات خواستار آزادی هر دو حیوان شدند.

به دلیل فشار این طرفداران هر دو حیوان آزاد شدند

الاغ پیر به یک پناهگاه حیوانات منتقل شد

نغز است که گرگ هنوز هم از پشت میله ها سری به الاغ پیر میزند و دوستی آنها ادامه دارد.

دوســـتی بین گونه ها زیباست.
منبع:
صدایی برای بیصدایان