روستاهاي شگفت انگيز ايران

روستاهاي گردشگري آذربايجان غربی
روستاهاي سوله دو کل، سهولان، احمدآباد تکاب، شلماش، حسنلو

۱- روستاي سوله دوکل ، بخش سيلوانا، داراي آبشار و طبيعت بکر

۲- روستاي سهولان، بخش مرکزي شهرستان مهاباد ، داراي غار آبي تاريخ

۳- روستاي احمد آباد تکاب، بخش تخت سليمان ، همجوار کوه زندان ، آب گرم احمد آباد و محوطه تخت سليمان(چهارمين اثر ثبت شده جهاني)

۴- روستاي شلماش، بخش مرکزي شهرستان سردشت ، داراي آبشار شلماش و چشم اندازهاي زيبا

۵- روستاي حسنلو، بخش محمديار نقده، همجوار تپه باستاني و سد مخزني حسنلو
روستاهاي گردشگري اردبيل

* روستاهاي تولون ، خان کندي ، داش ديبي ، افچه ، افسورن ، ماجولان ، کزج ، برندق ، انار، برزند


روستاهاي گردشگري اصفهان
* محمدآباد جرقويه (بادگير، مسجد جامع، قلعه قديمي و بافت جالب قديمي شهر و...)


روستاهاي گردشگري بوشهر
* بندر طاهري(سيراف)، نايبند، رود فارياب


روستاهاي گردشگري تهران

* روستاهاي جليزجند، شهرستانک، برگ جهان ، گچسر، ديزين، درياچه تار ، کرکبود، گيليرد، هيو، قلعه عظيم آباد ، حاجي آباد عربها، رودافشان ، ازبکي

۱- روستاي جليزجند، شهرستان فيروزکوه، داراي جاذبههاي تاريخي و طبيعي


۲- روستاي شهرستانک، شهرستان کرج، داراي آثار تاريخي کاخ – تپه باستاني، قلعه دزدبند، حاشيه درهرودخانه کرج

۳- روستاي گچسر، شهرستان کرج، وجود هتل گچسر و قدمگاه آقا سيد علاء الدين در نزديک روستا

۴- روستاي ديزين، داراي منطقه کوهستاني، همجوار حاشيه رودخانه، وجود پيست اسکي

۵- روستاي درياچه تار، شهرستان دماوند، داراي جاذبههاي طبيعي

۶- روستاي کر کبود، شهرستان طالقان، همجوار با زيد و ابراهيم و داراي حمام تاريخي، آبشار کر، مقبره ملانعيما ۷رکبودي

۷- روستاي گيليرد، شهرستان طالقان، همجوار خانه آيتالله طالقاني، داراي حمام عمومي و همجوارحاشيه رودخانه

۸- روستاي هيو، شهرستان ساوجبلاغ، داراي آسياب آبي حضرت عباس و آسياب آبي حاج رحيم ، وجود تپه باستاني گردان و تپههاي طبيعي دو برادر ، تپه باستاني حاج بيان، غارهاي هيو

۹- روستاي قلعه عظيم آباد، شهرستان ري ، وجود قلعه

۱۰- روستاي حاجي آباد عربها، شهرستان ورامين داراي بافت صفويه به بعد، همجوار قلعه حاجي آباد

۱۱- روستاي رودافشان، شهرستان کرج، وجود غار رودافشان

۱۲- روستاي ازبکي، شهرستان ساوجبلاغ، همجوار يان تپه، جيران تپه، مارال تپه، گرموش تپه و تپه ازبکي

روستاي برگ جهان ، داراي جاذبههاي ، طبيعي طبيعت زيبا
روستاهاي گردشگري چهارمحال و بختياري
* روستاهاي چشمه، ياسه چا ، هوره، امام قيس ، شيخ عليخان