بزرگ*ترین نمایشگاه سگ در شهر «بیرمنگام» انگلیس برگزار شد.

به گزارش فارس، بزرگترین نمایشگاه سگ جهان در شهر بیرمنگام انگلستان برگزار شد.
در این نمایشگاه صاحبان سگ*ها با افتخار حیوان خود را در معرض دید عموم قرار می*دهند.
نمایشگاه «کرافتس » (Crufts) بزرگترین نمایشگاه سگ*ها در دنیا به شمار می*رود.
نزدیک به 27 هزار نفر در روز نخست از این نمایشگاه دیدن کردند.