طرح تنفس جنگلها، دوباره در دستور کار مجلس
جنگل هاي ايران نيازمند ده سال آيش هستند
آمارها نشان مي دهد روند تخريب جنگل هاي ايران طي 50 سال اخير به اندازه اي بالا بوده که سطح آنها از 3.9 ميليون هکتار به 1.8 ميليون هکتار رسيده است و علي رغم اين که ايران جزو کشورهايي با پوشش کم جنگلي محسوب مي شود هر ساله ميزان بيشتري از سطح جنگلهاي کشور به بيابان تبديل مي شود.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چند سالي است که نفس جنگل هاي کشور به دليل بهره برداري هاي اقتصادي، تغييرات اقليمي، چراي دام، حريق، اجراي پروژه هاي عمراني، خشکسالي، شيوع آفات و تغيير کاربري به شماره افتاده؛ به گونه اي که سازمان حفاظت محيط زيست را بر آن داشت تا طرح تنفس 10 ساله اي را براي زنده نگه داشتن جنگلهاي کشور به مجلس ارائه کند. طرحي که به عقيده عده اي نه تنها باعث احياي جنگلها نمي شود بلکه آنها را در يک قدمي مرگ قرار مي دهد.قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست در اين رابطه مي گويد: براي جبران بهره برداري از جنگل ها و تخريب آنها طي پنج دهه گذشته، تنفس 10 ساله جنگل ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است؛ زيرا اجراي اين طرح خساراتي را که به دليل بهره برداري هاي صنعتي در جنگلها به وجود آمده جبران مي کند.وي با بيان اينکه ظرفيت اين ميزان بهره برداري از توان جنگل هاي کشور خارج است، مي گويد: بروز سيل هاي متعدد مانند سيل گلستان، مازندران، کلاله، نکا، بهشهر و ماسوله نشان مي دهد تا کنون بهره برداري از جنگلها بيش از توان اکولوژيک آنها بوده است.

تنفس 10 ساله جان جنگلها را مي گيرد
اما برخي ديگر از کارشناسان طرح تنفس جنگل ها را عاملي براي تشديد روند تخريب جنگل ها دانسته و معتقدند، اجراي آن، نه تنها باعث عدم توجه به جنگل ها مي شود بلکه زمينه را براي گسترش فعاليت سودجويان و قاچاقچيان چوب نيز فراهم مي کند.اکنون سازمان جنگلها که متولي امور مربوط به جنگلهاست در موضع مخالف اين طرح قرار گرفته و رييس شوراي عالي جنگل سازمان جنگلها مي گويد: در کل با اجراي طرح تنفس جنگل مخالفيم، زيرا پس از چند سال براي تغيير بايد نقطه شروع از نو شکل بگيرد.وي همچنين معتقد است: در جنگل هاي شمال کشور درختي بدون ضابطه قطع نمي شود و قطع درختان بنا به تشخيص کارشناسان دو تا سه درصد و با توجه به شرايط صورت مي گيرد.


مير کل امور جنگلي سازمان جنگلها نيز با تأکيد بر اينکه چيزي به عنوان برداشت چوب در جنگل هاي شمال نداريم افزود: وقتي درختي به سن پيري و دير زيستي مي رسد، خود به خود پوسيده شده و مي افتد که به همين منظور با هدف کمک به زادآوري جنگل درختاني را که به قطر و تنه تاج زيادي رسيده و ديگر قدرت زادآوري ندارند را برداشت مي کنيم.وي ادامه مي دهد: زيرا اين درختان سودي براي جنگل نداشته و با سايه اي که ايجاد مي کنند قدرت زادآوري جنگل را کاهش مي دهند؛ علاوه بر آن نيز ممکن است با توليد آفات و امراض بهداشت جنگل را به خطر بيندازند.به گفته وي، طي 10 سال گذشته برداشت چوب از جنگل*هاي شمال از دو ميليون متر مکعب به 700 هزار متر کاهش يافته است و نياز*هاي چوبي کشور از طريق زراعت چوب و واردات آن توليد مي*شود.اين در حاليست که چندي پيش رييس سازمان حفاظت محيط زيست از بهره*برداري صنعتي از 800 هزار هکتار جنگلهاي هيرکاني به صورت سالانه خبر داده و گفته بود: با وجود آنکه طي چند دهه اخير 2.5 ميليون هکتار جنگل دست کاشت داشته*ايم با توجه به مساحت 165 هکتاري ايران هنوز جنگل*ها درصد کمي از اراضي کشور را تشکيل مي*دهند.وي در خصوص اهميت اجراي طرح تنفس جنگل*ها با اشاره به آسيب*هايي که با تخريب جنگلها به 1300 گونه جانوري مي*رسد مي*گويد: جنگل محلي براي ذخيره کربن است و از آنجا که ما در توسعه اقتصادي با مشکل ايجاد کربن مواجه*ايم، جنگل*ها مي*توانند اين مشکل را حل کنند.

مجلس تصميم مي گيرد
با وجود آنکه ارائه طرح تنفس جنگل ها چند ماه گذشته توسط مجلس مصوب نشد بار ديگر دردستور کار مجلس قرار گرفت. طرحي که به درستي مشخص نيست به احيا و حفظ جنگل ها منجر مي شود يا جان آنها را مي گيرد.

اما آنچه که به خوبي مشخص است اگر روند تخريب جنگلها با همين آهنگ ادامه يابد به هيچ وجه بعيد نيست که نسل هاي آينده جنگل را با مشاهده عکس کتاب هايي درسي يا خواندن خاطرات گذشتگانشان بشناسند!