دیده بان حقوق حیوانات: آقایان شکارچی!همیشه از مردانگی هایتان می خوانیم و سند این مردانگی تان همیشه حیوانی مرده در زیر دست و پایتان است و چهره های خنداتان در حالی که خود را طبیعت مرد می خوانید!همیشه از طبیعت مردی هایتان می خوانیم که ماده آبستن در نشانه رویهایتان جایی ندارد و نرهای جوان را کریمانه نادیده می گیرید و نرهای مفلوکی – که طبیعت ناقص ساخته ذهنتان توان هرس کردنشان را ندارد – تنها هدف شما در شکارند و فقط به این “میوه های پوسیده” طبیعت شکار می کنید، در حالی که خود را حافظ حیات وحش می دانید!همیشه از حفاظتتان از حیات وحش خواندیم و سند حفاظتتان مدال های گراندپری و طلا و نقره ای بود که نه به زور بازو و هوش شما، که به قطر شاخ و طول دندان خون آلود حیوانی داده شده که آن را با گلوله از پای درآورده اید، در حالی که خود را به حال طبیعت محتضر مفید می خوانید!همیشه از فایده های شما برای حیوانات می خوانیم که مدعایش کمک به افزایش جمعیت حیواناتی است که آنها را با واحد “شکار” می شمارید و البته کمکی که با شلیک و ریختن خون و سری بریده و پوستی کنده انجام می شود!چطور افتخار می کنید به دست و پا زدن های یک حیوان مفلوک و تیرخورده که از بخت بد سرنوشتش به نشانه روی شما گره خورده است؟چطور افتخار می کنید به عکس های شنیعی که با اجساد حیوانات می گیرید؟و چگونه افتخار می کنید به شاخ های بزرگی که از طبیعت حذفش کرده اید؟چگونه؟این فیلم فقط مشتی از خروارها رفتار شما با حیات وحش این مملکت است. اگر روزی بدون تفنگ و کارد و باروت لحظه ای در جوار یک کل ۳ ساله دوام آوردید، مردانگیتان را باور خواهیم داشت!بهار در راه است. اسلحه را زمین بگذارید!

دانلود ویدیو