زیست نیوز: "شتر زنک" حشره ای است سبزفام، ملخ*وش، باریک و کشیده با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال. این حشره بسیار خون*آشام است و حتی به هم نوعهای خود هم رحم نمی*کند. این حشره می*تواند مدت درازی را بدون آب و خوراک تاب آورد و تنها حشره*ای است که قادر است سر خود را به اطراف بچرخاند. نکته قابل توجه آن است که پس از جفت گیری، حشره نر معمولا توسط حشر ماده سرش از تن جدا شده و خورده می شود!