این مزرعه و فروشگاه در شهر پوکت تایلند هستش

سالن فروشگاهنمونه از ماهی هایی این فروشگاه