یک عکاس برای شکار یکی از نادرترین پدیده*های زیر آبی و حرکت دسته عظیم ماهیان، بیش از سه سال زمان صرف کرده است.

زیست نیوز به نقل از ایسنا- «اوکتاویو ابرتو» عکاس حیوانات دریایی در طول چندین سال فعالیت عکاسی تصاویر دیدنی از ماهیان تهیه کرده است.
این دسته عظیم ماهیان از خانواده bigeye travally هستند که در هنگام تخم ریزی در دسته جات چند هزار تایی شنا می کنند.
حرکات دسته ماهیان مانند یک گردباد عظیم زیر آبی است و تجمع محل تخم ریزی آنها در اطراف صخره های دریایی است.حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی


حرکت دسته جمعی ماهیان در هنگام تخم ریزی