دیده بان حقوق حیوانات ایران: یک گربه مومیایی شده مصری متعلق به ۲ هزار سال پیش (انگلیس)