دیده بان حقوق حیوانات ایران: امسال زمستان گرم در منطقه سن دیه گوی کالیفرنیا باعث شد تا کارگران باغ وحش به صورت دستی تپه های برفی بسازند تا خرسها افسرده نشوند.البته ساختن تپه برفی نیز خیلی کار آسانی نیست و باید با استفاده از تکنولوژی برف مصنوعی درست کرده و بعد آنرا به صورت تپه در بیاورند.هوای سن خوزه در کالیفرنیا به طور متوسط گرم بوده ولی امسال گرمای آن بی سابقه توصیف شده است.ظاهرا خرسها با دیدن برف آرامش پیدا کرده اند.