دیده بان حقوق حیوانات: رفتار های زیستی گونه ی بشر که در طول تاریخ درونمایه هایی اجتماعی و فرهنگی یافته است بعضی در زمانی دارای جلوه هایی زیبا و ستودنی بوده اند ولی همان ها امروز با رشد انفجاری جمعیت و امکان تکرار گسترده، تبدیل به رفتارهایی با آثار هولناک و ویرانگر شده اند.
سفره ی هفت سین در جشن نوروز مردمان گستره ی فرهنگی پارسی حامل پیام زیبای زندگی و شکوفایی بوده است، ولی در این روزگار میان این سفره ی زیبا و زندگی ساز وصله ی ناجوری افتاده که مرگ و نیستی را فریاد می زند.
سوای از اینکه بودن ماهی قرمز در سفره ی هفت سین اصالت دارد یا نه، و بر فرض اینکه اصولا چنین سنتی میراث گذشتگان بوده باشد، اصرار بر انجام سنت و رفتاری که در شرایط امروزه آثاری هولناک و ویرانگر دارد معقول و مسوولانه نیست و نمی تواند به عنوان رفتاری از سوی مردمانی با فرهنگ پذیرفته شود.
در گذشته نه چندان دوری که می توان برای الحاق ماهی قرمز به سفره ی هفت سین تصور کرد، جمعیت مردمان به این اندازه نبوده و همه ی مردمان هم اصولا امکان اقتصادی و دسترسی برای تهیه ی ماهی قرمز نداشته اند، رشد بی حد تعداد مردم و دسترسی آسان آنان و از سوی دیگر خوی سودجو و طمع کار بازار برای تکثیر صنعتی ماهی قرمز ها،امروزه چرخه ی هولناکی از زجر و مرگ خاموش میلیون ها ماهی قرمز آفریده است.
طبق آمار رسمی فقط در محدوده ی سرزمینی ایران سالانه بیش از یکصد و ده میلیون ماهی زینتی تولید می شود که باید به این تعداد حدود پنج میلیون ماهی وارداتی را نیز افزود، تقریبا همه ی این ماهی ها در جریان توزیع و فروش و یا به فاصله ی کمی پس از فروش می میرند.
از این روی ما جمعی از حامیان ایرانی حقوق حیوانات و گیاهخواران ایرانی با اعلام بیزاری از این رفتار بیگانه با روح و پیام اهورایی جشن نوروز، همه ی مردمان را به تحریم تجارت مرگ بار “ماهی قرمز” و حذف و طرد آن از سفره ی هفت سین فرا می خوانیم، باشد که این سال سفره ها و سرزمین ما آکنده از مهربانی و زندگی باشد.
برای مشاهده پوستر در ابعاد بزرگ تر روی آن کلیک کنید.