جاده پارک ملی گلستان که یکی از مرگبارترین جاده های کشور برای حیات وحش است هفته گذشته باز هم حادثه آفرید و این بار این مرال بود که در برخورد با خودروهای عبوری دچار سانحه شد.
به گزارش سبزپرس در این حادثه که چهارشنبه گذشته در پارک ملی گلستان حوالی تنگه گل رخ داد یک مرال ماده در اثر برخورد با خودروهای عبوری دچار شکستگی از ناحیه پا شد.
اطلاعات دریافتی حاکی است درحال حاضر این مرال در داخل پارک ملی گلستان توسط محیطبانان تحت مراقبت قرار دارد اما اقدامی برای جراحی و یا گچ گرفتن پای حیوان هنوز صورت نگرفته است.
مرال یکی از سه گونه گوزنی است که در ایران زندگی می کند و در حال حاضر پارک ملی گلستان و گلستانک در زون امن منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از بهترین زیستگاههای این نوع گوزن در کشور محسوب می شوند.