سلام
من خودم تعدادی از گونه هارو دارم اما دنبال گونه خاص می گردم یا از انواعی که دارم خالص تر باشن:
رد ریلی و اورنج دارم خالص ترشونو می خوام
و بی شریمپ یا کریستال رد هم می خوام
در صورت با کیفیت بودن از هر کدوم تقریبا 25 تا می خوام و برای تکثیر لازم دارم
اگه کسی داره ممنون می شم زودتر خبرم کنه
با اجازه