ه گزارش روزنامه الصناره، این گاو خودش را بر دیگران مقدم می*داند، به همین دلیل اول خودش شیر تولیدی خود را می*نوشد.
صاحب این گاو می*گوید: اگر بقیه گاوها نیز همین رویه را در پیش بگیرند، برای او مشکل بوجود خواهد آمد! منبع : مجله سیمرغ