پیرترین پرنده شناخته شده جهان در سن 62 سالگی بچه*دار شد.

زیست نیوز- این آلباتروس موسوم به «حکمت» در سال 2011 پس از اینکه از سونامی ژاپن جان سالم بدر برد، خبرساز شد.
به نقل از ایسنا، حکمت تاکنون از بسیاری از مرزها رد شده و از جمله آن که تاکنون دو برابر میانگین عمر آلباتروسهای لایسان زندگی کرده است. این پرنده نام خود را پس از علامت*گذاری توسط یک محقق زمین*شناسی آمریکا در سال 1956 بدست آورده است. به گفته سازمان زمین*شناسی آمریکا، حکمت از آن زمان تاکنون حدود 3.2 میلیون تا 4.8 میلیون کیلومتر مسافت را که برابر با بیش از چهار تا شش سفر از زمین به ماه و بالعکس بوده، پیموده است.
دانستن این که این پرنده اکنون بتواند با موفقیت جوجه خود را در سن بالای 60 سال پرورش دهد، بسیار جالب است.
با وجود این که آلباتروسهای دیگری نیز با سن حدود 50 سال وجود دارند؛ اما حکمت تنها پرنده*ای است که در چنین سنی بچه*دار شده است. اگرچه این پرنده دو سال پیش نیز دو جوجه دیگر را به دنیا آورده بود و تعداد جوجه*های آن از سال 2006 تاکنون به پنج رسیده است.