مطابق قانونی قدیمی در ایرلند، اگر به بازار حیوانات در شهر می روید و یا از آن بر می گردید،به گزارش خبر آنلاین، می توانید الاغ خود را با اتوبوس جابجا کنید.این هم عکس جنجال برانگیز که شاهد مثالی است برای این داستان که این هفته در دوبلین ، پایتخت ایرلند رخ داد!
البته برخی ایرلندی ها نیز دست بکار شده و ضد این قانون را نیز پیدا کرده اند.بر این اساس دوبلین هر ماه بازار اسب در آن برگزار می شود و این بدان معناست که همه اسب داران می توانند با اسبهای خود وارد اتوبوس شوند؟
خلاصه این هفته در دوبلین همه چیز قاطی شده بود.