زیست نیوز- مبارزه ماهی*ها برای بقا بر روی تور یا قلاب به هنگام صید شدن واکنشی ناخودآگاه بوده و بر اثر تحمل عذاب نیست.
به نقل از ایسنا، پروفسور «جیم رز» از دانشگاه ویسکونسین و همکارانش در آزمایشات خود سوزن*هایی را به درون بدن ماهی قزل*آلای رنگین*کمان فرو بردند و همچنین سم و اسید را به درون آرواره*های آن ریختند.
به گفته این دانشمند، بر خلاف تزریقات حجیم اسید یا سم زنبور که موجب درد بزرگی در انسان می*شوند، قزل*آلا تاثیر بسیار ناچیزی را از خود بروز داد.
این ماهی در عرض چند دقیقه پس از فرایندهای جراحی فعالیت عادی خود را بازیافت و دوباره به آب انداخته شد.
به گفته این محققان، ماهی*ها از بخش neocortex واقع در مغز که برای احساس درد لازم است، بی*بهره*اند و بنابراین این حس را مانند انسان*ها به طرز معناداری تجربه نمی*کنند.
این موجودات همچنین فاقد پایانه*هی سلولی موسوم به nociceptor که احساس درد را بنیان می*نهند، بوده یا فقط تعداد بی*نهایت اندکی از آن*ها را دارا هستند.
علی*رغم چنین یافته*هایی، با ماهی*ها باز هم باید به طرزی انسانی برخورد کرد. نتایج این تحقیق در Fish and Fisheries انتشار یافت.