اجراي شش برنامه مديريتي در تالاب انزلي
ايرن: مديريت اکولوژيک تالاب انزلي از اجراي شش برنامه مديريتي در تالاب انزلي خبر داد.


خبرگزاري مستقل محيط زيست: مسعود باقرزاده کريمي، معاون دفتر زيستگاه*ها و امور مناطق در امور آبهاي داخلي و تالاب*هاي سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري سازمان همکاري*هاي بين*المللي ژاپن (جايکا) توانست طرح مديريت جامع حوضه آبريز تالاب انزلي را در 1385 به انجام رساند.
وي افزود: در اين طرح 6 برنامه مديريتي براي ساماندهي وضعيت تالاب و اصلاح روش*هاي مديريتي و بهره*برداري موجود ارائه شد.
وي خاطرنشان کرد: برنامه مديريت اکولوژيک تالاب در شش طرح منطقه*بندي زيست محيطي، حفاظت از حيات وحش، محافظت از زيستگاه*ها، ترويج بهره*برداري بهينه، پايش و فعاليت*هاي متقابل، برنامه آموزش*هاي زيست محيطي، آموزش*هاي زيست محيطي، افزايش سطح آگاهي عمومي و مشارکت مردمي، برنامه ايجاد سيستم مديريت ستادي و سازماني شامل ايجاد سيستم محافظتي در انزلي، ظرفيت سازي، برنامه مديريت آبخيزداري شامل کنترل فرسايش خاک و جلوگيري از رانش زمين، مديريت جنگل و مرتع، مديريت اراضي مسطح و دشت، توسعه معيشت، طرح پايش، مديريت ستادي، برنامه مديريت فاضلاب شامل مديريت فاضلاب در مناطق شهري و روستايي، مديريت فاضلاب صنعتي، مديريت دام، مديريت آلودگي هاي ناشي از مزارع، پايش زيست محيطي، برنامه مديريت پسماندهاي جامد شامل مديريت زباله هاي جامد شهري، مديريت زباله هاي جامد صنعتي و بيمارستاني، پايش، فاز اجرائي بخشي از برنامه هاي تدوين شده طرح جامع با پشت سر گذاشتن وقفه اي نسبتا طولاني تحت عنوان: "برنامه مديريت اکولوژيک تالاب انزلي" مجددا با مشارکت جايکا از اول ارديبهشت 1390 به اجرا گذاشته شده است.
باقرزاده خاطرنشان کرد: زمان پروژه 16 ماه و بدون قابليت تمديد و اين پروژه بصورت مشترک توسط *سازمان حفاظت محيط زيست و جايکا اجرا مي شود که آورده طرف ژاپني حدود 6 ميليارد ريال و آورده طرف ايراني معادل همان مقدار که از منابع ملي و استاني تامين خواهد شد.
معاون دفتر زيستگاه*ها و امور مناطق در امور آبهاي داخلي و تالاب*هاي سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت کلي* اداره، اجرا و هماهنگي پروژه با ساير سازمانهاي مرتبط را در سطح ملي* بر عهده دارد. اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان مسئوليت اجرا و هماهنگي پروژه با ساير سازمان هاي مرتبط را در سطح استاني بر عهده دارد.
وي اظهار کرد: هدف کلي اين پروژه ايجاد ساختار مديريتي متناسب با الزامات مديريت تطبيقي تالاب انزلي است و ايجاد يک سيستم اجرائي و سياستگذار براي تالاب انزلي که در برگيرنده جنبه هاي نهادي و فني بوده و با محوريت اداره کل حفاظت محيط زيست گيلان و مشارکت تمام ذينفعان تالاب انزلي پيش خواهد رفت.
باقرزاده با اشاره به ايجاد روش هاي پايش مديريت تالاب؛ منطقه بندي مدير پروژه مديريت اکولوژيک تالاب انزلي تصريح کرد: ايجاد يک ساختار ستادي پايه براي مديريت يکپارچه تالاب که در آن تالاب انجام شده و پيش نويس مديريت استراتژيک (قوانين و مقررات) براي هر منطقه با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي - اجتماعي در بندر انزلي، توسعه آموزشهاي زيست محيطي با استفاده از مرکز آموزشهاي زيست محيطي در تالاب انزلي و توسعه زيربنايي طبيعت گردي از خروجي هاي اين پروژه است.