زیست نیوز: خشکاندن باله های یک کوسه در برابر آفتاب/پشت بام خانه ای در هنگ کنگ. سازمان محیط زیست هنگ کنگ نسبت به افزایش صید بی رویه کوسه در این کشور و جزایر اطراف ابراز نگرانی کرده است.