زیست نیوز: "کِن" نام سگی است که در توکیو زندگی می کند. آقای تودا صاحب این سگ می گوید در حیاط خانه خود از کن به همراه تعدادی اردک نگهداری می کرده اما ظاهرا اردک مادر با ماشین تصادف کرده و از بین می رود، از آن پس جوجه اردک ها رابطه بسیار نزدیکی با کن دارند و همانند مادرشان او را تعقیب می کنند.