رييس سازمان محيط زيست:
جنگل هاي کشور به تنفس 10 ساله نياز دارند
ايرن: محمدي زاده گفت: بايد يک تنفس 10 ساله به جنگل هاي هيرکاني شمال و زاگرس داده شود تا زمان کافي براي بازيابي داشته باشند.


خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران: محمد جواد محمدي زاده روز سه شنبه در مراسم درختکاري به مناسبت هفته هواي پاک در پارک پرديسان افزود: کشور سالانه به 7/6 ميليون تن چوب نياز دارد که از اين ميزان 2/1 ميليون تن چوب وارداتي است. 7/4 ميليون تن از طريق زراعت چوب و 800 هزار تن چوب از جنگل هاي شمال و زاگرس در کشور تامين مي شود.
وي خاطرنشان کرد : پنجاه سال پيش، 18 ميليون هکتار جنگل در کشور وجود داشت که 5 /2 ميليون هکتار آن دست کاشت بود اما اکنون اين وسعت به 14 ميليون هکتار کاهش يافته است. در حال حاضر از مجموع 165 ميليون هکتار وسعت کشور، 14 ميليون هکتار جنگل و 87 ميليون هکتار مرتع است که اغلب اين مراتع و جنگل ها رشد قابل توجهي نداشته اند .
به گفته وي در حال حاضر سرانه جنگل در کشور ما 1700 متر است در حالي که استاندارد جهاني آن 8000 متر است. در سند چشم انداز تاکيد شده است تا سرانه جنگل در کشور به ميزان استاندارد جهاني افزايش يابد.
وي اظهارداشت: براي اين که به ميزان استاندارد جهاني برسيم بايد سالانه 600 هزارهکتار توسعه جنگل و فضاي سبز داشته باشيم در حالي که اکنون سالي 200 هزار هکتار يعني يک سوم ميزاني که سند تعيين کرده است، فضاي سبز و جنگل ايجاد مي شود. علت اين امر محدوديت منابع است.
رييس سازمان محيط زيست خاطرنشان کرد: درحال حاضر تمام سازمان ها و نهادهاي دولتي براي توسعه جنگل ها و فضاي سبز در کشور وارد عرصه فعاليت شده اند اما بايد مردم و سازمان هاي مردم نهاد نيز در اين زمينه فعاليت گسترده انجام دهند.
به گزارش ايرنا وي در مورد مزاياي جنگل ها گفت: يک هکتار جنگل مي تواند 50 تا 60 تن گرد و غبار در خود جمع و 2 تا 5 /2 تن اکسيژن توليد کند. همچنين هر هکتار جنگل به طور متوسط زيستگاه 1300 جانور است و منبع بسيار غني براي ذخيره کردن کربن است.
وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست با طرح دو فوريتي حفاظت و صيانت از جنگل ها موافقت کنند تا بر اساس آن يک تنفس 5 تا 10 ساله به جنگل ها داده شود و دراين مدت بهره برداري صنعتي و توسعه زراعت چوب افزايش يابد.
وي همچنين در مورد اهميت تعادل بين دام و مرتع گفت: اکنون دامي که در مراتع کشور وجود دارند سه برابر ظرفيت توان مراتع و جنگل هاست بنابراين هر نهالي که سر از خاک ببرون مي آورد بلافاصله از سوي يک چهارپا خورده مي شود از اين رو طبيعت وقت و زمان بازيابي خود را ندارد.

محمدي زاده ادامه داد: بايد دو سوم دام موجود از مراتع خارج شوند که اين امر نيازمند برنامه ريزي از سوي وزارت جهاد کشاورزي است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست يادآور شد: همچنين هنوز حدود 10 ميليون نفر از جمعيت کشور سوخت خود را از جنگل تامين مي کنند که بايد ساماندهي شوند.
ديروز همزمان با سومين روز از هفته هواي پاک 2000 اصله نهال در پارک هاي سراسر کشور و همچنين به صورت نمادين 20 اصله نهال در پارک پرديسان کاشته شد.
هفته هواي پاک تا 29 دي ماه در سراسر کشور ادامه دارد.