مجموعه اي از شگفتي هاي آفرينش؛ معجزه اي که در آن تشخيص تفاوت ميان برگ درخت و يک جانور دشوار مي شود!

زیست نیوز