ديدن ابر در آسمان آنقدر عادي است که ظاهراً وجود آن را فراموش کرده*ايم اما همين ابر اگر به داخل يک گالري هنري بيايد براي همه تعجب انگيز و جالب خواهد بود.
هنرمند هلندي «برناردت اسميلده» يک مجموعه عکس بي نظير خلق کرده است که با هر مجموعه عکس ديگري متفاوت بوده و تحسين بسياري را بر انگيخته است.


اين هنرمند با استفاده از يک روش علمي و تنظيم رطوبت هوا در يک گالري توانسته با استفاده از بخار آب ابرهايي بسيار شبيه به ابر واقعي خلق کند و سپس با عکاسي از آن* تصاوير بي نظيري را به دنيا نشان دهد.


بسياري فکر مي*کنند که کار او يک اثر فتوشاپي است و تصور اين که ابرهايي با چنين ظرافت را در يک گالري بتوان به وجود آورد، برايشان باور پذير نيست.فارس