گل پرنده عشق

***نگهداری***
*درجه حرارت=درجه حرارت متوسط20-25 درجه در بهار و تابستان و13-10 درجه در زمستان بسیار مناسب است.

*نور=در محل پر نور اپارتمان بسیار مناسب است.ولی در تابستان به وسیله پرده حائل مات
از نور شدیدافتاب محفوظ نگه میدارد.

*ابیاری= بین دو ابیاری بایستی خاک سطح گلدان خشک شود و در زمستان
مقدار ایباری به یک مرتبه در هفته میرسد.

*رطوبت هوا=اطراف گلدان را با غبار پاش مرطوب نمایید و با قرار دادن
اسفنج مرطوب در ظرفهائی در اطراف گلدان به تامین رطوبت
هوا کمک میکند.در هر صورت از پاشیدن اب و غبار اب روی برگها
و گل خودداری نمایید.

*تکثیر=بوته های بزرگ و ده تا دوازده ساله را میتوان در فصل
بهار با ریشه تقسیم نموده و در گلدان جدید کاشت.

گلهای این گیاه پس از 6-8 سال که از سن گیاه گذشت روی بوته ظاهر میگردد
ویکی از زیباترین و با دوام ترین گلهای تزئینی است.
از گونه های معروف ان استرلیتزیا رژینه ا دارای گل بسیار زیبا و شفاف
قرمز/نارنجی و ابی است که سرشاخه بلند و باریک ظاهر شده و
مدت چندین هفته بر روی بوته دوام می اورد.هر گل شامل
یک براکته افقی طویل سبز رنگ است که گلهای نارنجی رنگ ان
از کنار ان بیرون می اید و در مجموع شکل یک پرنده زیبا را مجسم
میکنند که بخاطر جذابیتی که دارد انرا
گل پرنده عشق نامگذاری کرده اند.
خانه دارهای با حوصله و صرفه جو میتوانند بوته 3ساله انرا خریداری نموده
و در گلدانهای 25سانتیمتری با خاک برگ و پیت و شن و کود پوسیده کاشته
و در محل پر نوری در اپارتمان قرار دهند و در زمستان در حرارت 10-13
درجه نگهداری نمائید و تا هنگام گل دادن(پس از 3سال)گلدان انرا تعویض
نمی نمایند ولی مرتب کود تقویتی به ان میدهند تا بخوبی رشد کند.
بطور کلی این گیاه احتیاج به تعویض گلدان ندارد
و بایستی ریشه در داخل گلدان تحت فشار باشد تا گل بدهد.
در تمام مدت تابستان یک رطوبت نسبی باید در ان ایجاد نمود ولی در زمستان
فقط هفته ای یک مرتبه ابیاری کافیست.