طي فقط چهار سال:
درياچه اروميه دست کم سي درصد کوچکتر شده است
ايرن- مقايسه وضعيت درياچه اروميه در روزهاي اخير با وضعيت آن در ژانويه 2009 حاکي از آن است که طي اين چهار سال 30 درصد از مساحت درياچه کاهش يافته است.


بررسي*ها نشان مي*دهد مساحت درياچه اروميه از 5000 کيلومتر مربع در ژانويه 2009 به 3500 کيلومتر مربع در ژانويه 2013 رسيده*است. اين بدان معناست که درياچه طي گذشت تنها چهار سال، 30 درصد کاهش مساحت داشته*است.به گزارش CHN و به نقل از سايت تخصصي تغيير اقليم، پس از چند روز پنهان ماندن درياچه اروميه از پس ابر، عکس*هاي ماهواره*اي جديد شرايط نامطلوبي را در مورد آن نشان مي*دهند، به خصوص هنگامي که شرايط کنوني با وضع درياچه در سال*هاي قبل مقايسه مي*شود.آخرين عکس موجود از درياچه اروميه نشانگر کاهش مساحت 1500 کيلومتري درياچه ظرف تنها چهار سال اخير است.