پريدن براي بعضي از حيوانات يک ويژگي ممتاز محسوب مي*شود. تصاويري ديدني از اين پرش*هاي زيبا را ببينيد!


زیست نیوز