صداي پرندگان يکي از زيباترين لذات طبيعت است و اکنون يک تيم چند مليتي از دانشمندان، بر اين باورند که توانسته*اند راز آن را کشف کنند.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به گفته اين محققان، آواز پرندگان از يک ابزار موسيقايي پيچيده*تر از هر چير موجود در يک ارکستر براي توليد يک صداي زيبا برخوردار است.برخلاف انسان، پرندگان داراي دو جفت تار صوتي قابل استفاده هستند که آنها را قادر به ايجاد دو نت متفاوت در يک زمان، حتي در حين پرواز مي*کند. در حاليکه انسان و ديگر پستانداران با حنجره خود صدا توليد مي*کنند، پرندگان از يک ساختار منحصربفرد موسوم به «موسيقار» برخوردارند که در جايي که ناي در شش منشعب مي*شود واقع شده است.دانشمندان از تصويربرداري فناوري پيشرفته سه بعدي براي نقشه*برداري از اندام صوتي پرنده براي کمک به درک چگونگي توليد آوازهاي زيبا استفاده کردند.براي اين مقصود، ترکيبي از شيوه*هاي ام*آرآي، ميکرو توموگرافي رايانه*اي و ديگر فناوريها براي بازتوليد اين اندام با جزئيات قابل توجه مورد استفاده قرار گرفت.گردآوري مدل تعاملي سه بعدي به محققان اجازه داده تا اندام موسيقار و اجزاي آن مانند عضلات و غضروفها را با جزئيات بي*نظير مورد بررسي قرار دهند.اين کار آنها را قادر ساخته تا يک ساختار Y*شکل ناشناخته را در جناغ سينه شناسايي کنند که به شکل موسيقار مرتبط بوده و مي*تواند به تثبيت توليد صدا کمک کند.پرندگان هميشه در ميان خوش*آهنگ*ترين موجودات در قلمرو حيوانات شناسايي شده*اند که شيوه آوازخواني آنها بويژه در زمان پرواز يکي از پرسشهاي هميشگي دانشمندان بوده است.پرندگان مي*توانند در سرعتهاي بسيار بالا چهچهه زده، جيک جيک کرده، نتهاي زير و بم را بخوانند و حتي دو نت مختلف را بطور همزمان توليد کنند. تمام اين قابليتها همزمان با کنترل گام و درجه صدا با دقت زير ميلي*ثانيه در زمان پرواز است.دانشمندان هنوز در حال کاوش براي سوالات بسيار هستند اما مدل سه بعدي از موسيقار يک سهره گورخري به آنها در آشکارسازي اسرار اين موجودات کمک کرده است.اين مدل سه*بعدي بر ساختار منحصربفرد موسيقار تاکيد دارد.نتايج اين پژوهش در مجله BMC Biology منتشر شده است.

منبع:ایسنا