اسب نمایشی آمریکا


یکی از جدیدترین نژاد های تولید شده در آمریکا این نژاد می باشد. با تلاقی بین نژاد عرب و نژاد American saddle bred طی سال های قبل از 1982 و انتخاب های صحیح نهایتا در این سال انجمن اسب مذکور توانست این اسب ها را به عنوان نژاد ثبت و شروع به تدوین قوانین بنماید. اصولا سه گروه از مادیان ها و سیلمی ها در این انجمن به ثبت می رسند که یا اسب American saddle bred می باشند و یا اسب عرب یا اسب نمایشی آمریکایی و یا تلاقی بین آن ها. به هر حال کره هایی ثبت خواهند شد که بین 25 تا 99% خون عرب داشته باشند و ما بقی نیز باید به یکی از آن دو نژاد برگردد.
شیوه خاص راه رفتن حیوان در حالت قدم، ضربه ای به طرز بسیار خاص و زیبایی می باشد که گویی حیوان برای این حرکت مدت ها آموزش دیده است در حالی که این طور نیست و این حرکت به ظاهر نمایشی خاص و منحصر به این نژاد می باشد.


خصوصیات ظاهری

قد : ارتفاع حیوان در ناحیه جدوگاه حدود 148 تا 170 سانتی متر است.

سر: کوچک با نیم رخ صاف و یا کمی فرو رفته

گردن: طویل بدون ستیغ و خطوط مشخص عضلانی

بدن : متوسط با جدوگاه برجسته و کمر و پشت کوتاه با گودافتادگی بسیار کم در ناحیه کمر

اندام حرکتی : استخوان قلم کوتاه ( در دست ها ) بخلوق بلند و زاویه دار در پاها

یال و دم : کم تراکم ولی نرم و زیبا و بلند . دم از ناحیه بالای بدن خارج شده است.

رنگ بدن: سیاه ، کهر ، کرنگ، خاکستری و پینتو

کاربری: بیشترین استفاده از این نژاد در سواری آزاد و نمایشی و درساژ می باشد. به دلیل حرکات خاص در قدم و یورتمه این نژاد از معروفیت و محبوبیت خاصی برای مسابقات نمایشی و درساژ برخوردار است. به خاطر رنگ های خوب نیز در آمیخته گری ها مورد استفاده می گیرد.

پراکندگی: با اینکه بیش از 25 سال از زمانی که این اسب ها به عنوان نژاد به دنیا معرفی شده اند نمی گذرد ولی در همین مدت کوتاه در آمریکا و انگلستان و بسیاری از کشور های اروپای غربی پرورش و تکثیر پیدا کرده اند.
این نژاد در کشور آمریکا و انگلستان دارای انجمن نژادی بوده و درآمریکا تبارنامه ملی منتشر شده نیز دارد.


گردآوری:hsoonheb
دکتر مسعود خلیلی
کپی برداری بدون ذکر نام انجمن پارسی پت و لینک مستقیم ممنوع می باشد