قناری وحشی یا گیرلیتس گردن خاکستری ( serinus canicollis )

یکی دیگر از انواع قناری وحشی گیرلیتس گردن خاکستری ( serinus canicollis ) میباشد . این پرنده در جنوب آفریقا زندگی میکند . اصولا قاره آفریقا موطن اصلی انواع فینچ ها است . از آنجا که نوع ( serinus ) نوع اصیل این پرنده است خویشاوندی بیشتری با قناری دارد . پس از شناخت و عرضه آن در اواسط قرن نوزدهم به زودی کاپ قناری ( که تا امروز چنین نامیده می شود ) اهلی شد و مورد توجه قرار گرفت . صدایش نیز بسیار مطبوع است . این نوع امروزه بسیار نایاب است . نوع نر آن دارای پیشانی سبز رنگی است که به وضوح از رنگ خاکستری پشت گردن متمایز میگردد . نوع ماده آن خاکستری سبز است .

Cape Canary
Serinus canicollis

cape canary