در پي بارشهاي گسترده هفته*هاي اخير در سراسر جهان، يک عکاس خوش ذوق روسي توانسته سوي ديگري از قطره را در تصاوير خارق*العاده*اي از قطرات به نمايش بگذارد.
اين تصاوير توسط اندرو اوسوکين در اطراف مسکو به ثبت رسيده*اند.
اين عکاس 43 ساله از عکاسي ماکرو براي ثبت تعادل ظريف اين کره*هاي مايع که با کشش سطحي ممکن شده، استفاده کرده است.
کار اوسوکين شامل تصويربرداري از تمام چيزهاي طبيعي اطراف محل زندگي خود بوده و در اين تصاوير برخي از قطرات حالت نيمه يخي دارند.
وي از لنزهاي خاص توانسته جهان ماکرو و ويژگيهاي جواهرمانندي را که آب پيش از رسيدن به حد معين کشش سطحي و از بين رفتن ثبات آن دارد، بزرگتر کند.
از جمله کارهاي وي يک نخ از قطرات مرواريد مانند بر روي يک درخت مو و همچنين قطرات نشسته بر روي تار عنکبوت است.
تصاوير شگفت*انگيز ماکرو از جهان قطرات آب
قطرات آب معلق بر روي تار عنکبوت
تصاوير شگفت*انگيز ماکرو از جهان قطرات آب
تصاوير خارق*العاده از قطرات آب در حالت مايع و نيمه جامد
تصوير يک قطره آب درون يک برگ خم شده
تصوير الماس مانند قطرات يخ زده آب
نماي نزديک از نمايش جواهر مانند قطره آب
تصاوير شگفت*انگيز ماکرو از جهان قطرات آب
قطرات آب بر روي يک ديوار آجري با بازتاب قرمزي آجر درون قطره
منبع:ایسنا