برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید!

دیده بان حقوق حیوانات: آیا می دانید گورخر چه رنگی است؟ سیاه و سفید؟ سفید با راه های سیاه؟ یا سیاه با راه های سفید؟
هیچکدام، گور خر نخودی رنگ است!
آن موجود راه راه سیاه و سفید فیلم های مستند هم گور اسب یا زبرا (Zebra) است. گورخر یا گور نخودی رنگ بوده و در واقع خر وحشی است در حالی که گور اسب راه راه متعلق به خانواده اسب های وحشی است.
در مناطق مرکزی ایران تعدادی گورخر زندگی می کنند که برآورد می شود تعداد آنها حد اکثر ۶۰۰ فرد باشد. گورخر یا گور ایرانی از حیوانات حمایت شده و به شدت در خطر انقراض کشور است.
آیا می دانستید بهرام گور “که گور می گرفتی همه عمر”، همین گورخر های نخودی رنگ را شکار می کرده است و در گذشته نزدیک جمعیت این زیستمند در خطر انقراض نبوده است؟
لطفا این دو را با هم اشتباه نگیرید!
برای دانستن بیشتر در مورد گورخر اینجا را ببینید: Onager - Wikipedia, the free encyclopedia
برای اطلاعات بیشتر در مورد گور اسب اینجا را ببینید: Zebra - Wikipedia, the free encyclopedia