دیده بان حقوق حیوانات: دولت «جزایر کوک» با ایجاد یک منطقه حفاظت شده برای کوسه*ماهی*ها در آب*های اطراف این جزیره موافقت کرد و به این ترتیب برای اولین بار بزرگترین پناه*گاه آبی جهان ویژه کوسه*ماهی*ها ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دولت «جزایر کوک» که مجمع الجزایری واقع در قاره اقیانوسیه در منطقه اقیانوس آرام جنوبی است، اعلام کرد:* وسعت این منطقه حفاظت شده حدود ۱/۹ میلیون کیلومتر مربع است و با منطقه حفاظت شده دیگری که هفته گذشته در «جزایر پولینزیای فرانسه»، کشور همسایه «جزایر کوک»، ایجاد شده همجوار می*شود.
به این ترتیب وسعت کلی این منطقه* حفاظت شده تقریبا به اندازه مساحت کشور استرالیا خواهد رسید.
به گزارش بی*بی*سی، با مشخص شده محدوده این پناه*گاه بزرگ به زودی در این نواحی صید کوسه ماهی*ها، مالکیت این آبزیان و نیز خرید و فروش محصولات آنها منع قانونی پیدا می کند.
به گفته کارشناسان حیات وحش، صید بی*رویه کوسه ماهی*ها به شبکه*های پیچیده زنجیره غذایی در اقیانوس*ها آسیب جدی وارد می*کند.