بشریت مانند سرطان به جان طبیعت افتاده...

سرطانی که گاه علاج ناپذیر به نظر می آید!