دیده بان حقوق حیوانات : دولت فدرال آمریکا نام دو گونه از فوک*های منطقه قطب شمال را به فهرست گونه*های در معرض خطر انقراض اضافه کرد.
به گزارش ایسنا مقامات حفاظت از حیات وحش این کشور تاکید کردند که کاهش حجم یخ*های قطبی، حیات این حیوانات را به خطر انداخته و به دلیل تشدید پدیده گرمایش زمین، جمعیت این دو گونه به پایین*ترین آمار ثبت شده طی سال*های گذشته رسیده است.
با اقدام اخیر این دو گونه فوک قطبی نیز در فهرست فوق به خرس*های قطبی ملحق می*شوند.
مقامات سازمان ملی امور اقیانوسی و اتمسفریک امریکا در گزارش جدیدی تاکید کردند: از این پس «فوک*های طوق*دار» که طعمه اصلی خرس*های قطبی هستند و «فوک های کاکل*دار» در اقیانوس قطب شمال، مشمول «قانون گونه*های در معرض خطر» خواهند شد.
این کارشناسان هشدار دادند: اگر اقدامات فوری برای افزایش و حفظ جمعیت این دو گونه جانوری انجام نشود به زودی نسل آنها منقرض می*شود که مهمترین عامل آن نیز کاهش چشمگیر حجم یخ*های قطب شمال است.