محققان با استفاده از يک ميکروسکوپ الکترونيکي بسيار پرقدرت، اشکال مختلفي از دانه*هاي برف را به تصوير کشيده*اند.
محققان مرکز تحقيقات کشاورزي مريلند در آمريکا براي تهيه اين گالري عکس، دانه*هاي برف را در دماهاي مختلف جمع*آوري کردند و اين تصاوير را به دست آورند.
تحقيق بر روي ساختار برف براي بخش*هاي مختلف علم و همچنين درک بهتر فعاليت*هاي مختلفي که بر رويکشاورزي و فعاليت*هاي روزانه اثر مي*گذارند حياتي است.خبرخونه