با احترام


کوکراسپانیل 8 ماه دارم از 45 روزگی اومد پیش من و مدت 2-3 ماه است که دست و پای چپش همزمان پرش داره و گاهی خیلی شدت میگیره و گاهی هم خیلی آروم میشه ولی قطع نمیشه و خیلی نگرانش هستم حتی این پرش بعضی موارد روی پلک چپش هم دیده میشه اینگار که تیک پیدا کرده باشه. ممنون میشم کمک بفرمایید .

با سپاس