ایسنا:يک محقق با کشف 33 گونه جديد عنکبوت تعداد اين گونه حشره را به عدد 40 رساند.
اين محقق امريکايي اين گونه*هاي جديد عنکبوت را در مناطق جنوب غربي اين کشور به خصوص کاليفرنيا کشف کرد که در نوع خود قابل توجه است.
منطقه کاليفرنيا در اين کشور به دليل تنوع زيستي گياهي و حيواني غني و شناخته شده است. همچنين تعداد بسياري از اين گونه حيواني در چنين منطقه پر ازدحامي مورد بي*توجهي قرار گرفته*اند.
به گزارش ايسنا به نقل از يونايتدپرس، به گفته اين محقق آمريکايي اين گونه*هاي کشف شده از عنکبوت*ها به ندرت ديده مي*شوند چرا که در سوراخ*هاي کنده شده در زير زمين زندگي مي*کنند.