يک گروه بين المللي از ستاره شناسان به سرپرستي دانشگاه هرفورتشاير دريافته اند که يکي از سيارات ستاره "تائو ستي"- نزديک ترين و شبيه ترين ستاره به خورشيد- مي تواند داراي حيات باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تائو ستي داراي پنج سياره است که يکي از آنها در منطقه قابل زيست قرار دارد.
اين ستاره که در فاصله 12 سال نوري از ما قرار دارد و مي توان آن را با چشم غير مسلح در آسمان عصرگاهي مشاهده کرد، نزديک ترين تک ستاره به خورشيد است که طبقه بندي طيفي آن نيز مشابه خورشيد ماست.
بر اساس تخمين هاي صورت گرفته اين پنج سياره جرمي بين دو تا شش برابر جرم زمين دارند. اين امر نشان مي دهد سيارات اين ستاره کمترين جرم را در بين منظومه هاي سياره اي که تا به حال کشف شده اند دارند.
دانشمندان دريافته اند يکي از اين سيارات در منطقه قابل زيست قرار داشته و جرمي حدود پنج برابر زمين دارد. اين پژوهش حاکي از آن است اين سياره کوچکترين سياره در منطقه قابل زيست است که به دور يک ستاره شبه خورشيد مي گردد.
گروهي از ستاره شناسان از انگليس، شيلي، آمريکا و استراليا در اين پروژه اکتشافي حضور داشتند که در آن بيش از شش هزار داده رصدي از سه تجهيزات مختلف و داده هاي مدلسازي شده را بررسي کردند.
جيمز جنکينز از دانشگاه شيلي گفت: تائوستي يکي از نزديک ترين همسايه هاي کيهاني ماست و آنقدر درخشان است که مي توانيم اتمسفر اين سيارات را در آينده نه چندان دور مطالعه کنيم.
کشف منظومه هاي سياره اي که در اطراف ستاره هاي نزديک ما مي گردند، حاکي از آن است که چنين منظومه هايي در کهکشان راه شيري معمولي و رايجند.
بيش از 800 سياره در دنياهاي ديگر کشف شده اند اما سياراتي که در حال گردش به دور ستاره هاي شبه خورشيد باشند ارزش خاصي دارند.