فضاپيماي کاسيني در تصوير هيجان*انگيز ديگري به سايه سياره زحل رفت و در نمايي باورنکردني، نيم**کره تاريک اين سيار را که توسط نورهاي بازتاب*يافته خورشيد از حلقه*ها روشن شده بود، به تصوير کشيد.
کاسيني بيش از 8 سال است که به دور زحل مي‎گردد و بارها و بارها تصاوير هيجان‎انگيزي از اين سياره، حلقه‎ها و قمرهاي شگفت‎انگيزش ارسال کرده است. در اين تصوير، شما منظره شب زحل را که توسط پرتوهاي بازتاب‎يافته از ذرات يخي پراکنده در حلقه‎هاي اين سياره نورپردازي شده‏اند، مشاهده مي‎کنيد. سايه زحل را نيز در بالاي تصوير مي‎بينيد که روي بخشي از حلقه‎ها افتاده است.

kanoon.ir