اين آثار از ترکيب چند نوع خاک و سفيده تخم مرغ تهيّه شده که بصورت خمير انعطاف پذير درآمده و پس از شکل گرفتن و خشک شدن با استفاده از رنگ روغن، رنگ آميزي و تزئين مي گردد. مقاومت اين مواد با توجه به استحکامش حدود يک قرن تخمين زده مي شود و در هيچ نوع شرايط آب و هوايي (نور،رطوبت،گرما و سرما) تغييرنمي کند.
اين آثار توسط فرزانه يوسفي خلق شده و در موزه*ي مردم شناسي مجمعه تاريخي کاخ گلستان به نمايش گذاشته شده است. اين نمايشگاه تا روز 6 دي*ماه ادامه خواهد داشت.

kanoon.ir