صحنه هايي که مي بينيد مربوط به جنگ و نبرد دو زرافه نر با يکديگر در ناميبيا است.
رود هوانيب سند در ناميبيا، صحنه شکار اين لحظه هاي عجيب است، وقتي دو زرافه با گردن (به عنوان سلاح اصلي) به يکديگر حمله ور مي شوند.
زرافه*ها هنگام دعوا با يکديگر با گردن بعنوان اصلي ترين سلاح حمله و دفاع به جان يکديگر مي*افتند. ابتدا همديگر را برانداز مي کنند، گردن*ها را نزديک هم آورده و مانند مچ انداختن گردن خود را به جهت مخالف طرف مقابل کج مي کنند تا اين*که يکي کم بياورد. قبل از آن چند بار با گردن مانند تبر به يکديگر مي*زنند و زورآزمايي مي*کنند.


خبرآنلاین