گفتيم که سنجاب، کلاغ کالدونيايي، مارمولک مانيتور، موش معمولي، منقارشاخي، خفاش و ماهي کولي حيوانات باهوشي است. امروز به سراغ يک حيوان ديگر رفته*ايم. اين جانور باهوش را بيش*تر بشناسيد.
بر اساس کتاب «باهوش*ترين حيوانات بر روي سياره» نوشته دکتر سالي بويسن، که به تازگي ويرايش و بر اساس يافته*هاي جديد به روز شده است، هوش حيواني را مي*توان به چند دسته اندک تقسيم*بندي کرد: يادگيري اجتماعي، تشخيص خود در آينه، توانايي شمارش، درک زباني، همکاري با يکديگر، و در نهايت نوع*دوستي.
به گزارش پاپ*ساينس، اغلب حيوانات نام برده شده در اين کتاب همان*هايي هستند که شما انتظار داريد: بوزينه*ها، ميمون*ها، دلفين*ها و طوطيان. اما گروه شلوغي از حيوانات بسيار باهوش نيز وجود دارند که شايد شما انتظارش را نداشته باشيد.
آنول نيز يکي از اين حيوانات باهوش است.

آنول*هاي پورتوريکويي، گونه*اي بسيار متداول از مارمولک*ها، که حتي در مغازه حيوانات خانگي نيز فروخته مي*شوند- از آنچه پيش از اين تصور مي*شد، توانايي يادگيري بيشتري دارند. اخيرا در يک مطالعه، نخست به آنول*ها دو چاهک پيشکش مي*شد: يکي از چاهک*ها خالي بود، و ديگري پر از کرم بود ولي با درپوش پوشانده شده بود. آنول به سرعت ياد گرفت تا درپوش را از سر راه کنار بزند؛ رفتاري که هرگز در طبيعت از آنها مشاهده نشده بود. در مرحله بعد سر هر دو چاهک پوشانده شد، که رنگ يکي از سرپوش*ها روشن و رنگ ديگري تيره بود و غذا هميشه زير سرپوش روشن قرار داشت. آنول خيلي زود اين موضوع را دريافت و هر بار به سراغ درپوش روشن مي*رفت. حتي زماني*که جاي درپوش*ها عوض شد، مارمولک تنها با چند بار تلاش آنچه را که قبلا مي*دانست کنار گذاشت و به سراغ سرپوش تيره رفت. اغلب پرندگان –که عموما باهوش*تر از مارمولک*ها هستند- قادر نيستند تا اين آزمايش را به سرعت آنول*هاي کوچک حل کنند.
kanoon.ir