سويي استرانج 44 ساله همراه با شوهرش کريس کورلت در جزيره Isle of Man در شمال انگليس مشغول قدم زدن بودند که ابري عجيب بر فراز سر آنها ظاهرا شد. همانطوري که در تصوير مي بينيد ابري بسيار شبيه نقشه هوايي انگليس و ايرلند به صورت ابر در آسمان ديده مي شود.


ابري که شبيه نقشه هوايي انگليس و ايرلند شده است.نقشه هوايي منطقه که مي توانيد با ابر بالا مقايسه کنيد.ابري شبيه يک گربه بزرگ / عکاس: پيتر ون آلن در دورست انگليسابر عجيب بالاي معبدي در تايلندابري شبيه گوزن در حال فرارابري شبيه قو هاي در حال پروازابري شبيه قلب

ساير تصاوير مربوط به نقاط مختلف جهان با ابرهاي عجيب و غريب است.