اين تصاوير آخرين روزهاي پاييز را در شهر زيباي اصفهان و در حاشيه*ي زاينده*رود نشان مي*دهد.